Үр дүн 23/24

3 - 2

Азарга vs Дэрэн

7 - 1

Хоромхон vs Баварианс

0 - 3

Улаанбаатар vs Хангарьд

1 - 6

Илч vs Фалконс

2 - 5

Ховд vs Эрчим

16:00

Улаанбаатар vs Эрчим

18:00

Ховд vs Дэрэн

15:00

Илч vs Хангарьд

12:00

Баварианс vs Фалконс

18:00

Азарга vs Хоромхон

7 - 2

Азарга vs Ховд

3 - 0

Эрчим vs Илч

0 - 2

Хоромхон vs Фалконс

5 - 1

Хангарьд vs Баварианс

1 - 0

Дэрэн vs Улаанбаатар

1 - 6

Илч vs Дэрэн

4 - 4

Баварианс vs Эрчим

1 - 0

Палконс vs Хангарьд

0 - 1

Ховд vs Хоромхон

16:00

Улаанбаатар vs Азарга

5 - 1

Дэрэн vs Баварианс

0 - 2

Эрчим vs Палконс

0 - 2

Ховд vs Улаанбаатар

4 - 3

Хоромхон vs Хангарьд

3 - 1

Азарга vs Илч

1 - 2

Улаанбаатар vs Хоромхон

2 - 0

Илч vs Ховд

0 - 0

Палконс vs Дэрэн

3 - 3

Хангарьд vs Эрчим

3 - 4

Баварианс vs Азарга

1 - 0

Улаанбаатар vs Илч

0 - 1

Ховд vs Баварианс

0 - 2

Азарга vs Палконс

2 - 3

Хоромхон vs Эрчим

2 - 2

Дэрэн vs Хангарьд

1 - 0

Палконс vs Ховд

1 - 5

Баварианс vs Улаанбаатар

2 - 2

Хангарьд vs Азарга

0 - 0

Эрчим vs Дэрэн

2 - 3

Илч vs Хоромхон

0 - 2

Улаанбаатар vs Палконс

0 - 5

Азарга vs Эрчим

0 - 2

Хоромхон vs Дэрэн

0 - 0

Ховд vs Хангарьд

1 - 4

Илч vs Баварианс

2 - 3

Баварианс vs Хоромхон

6 - 1

Палконс vs Илч

0 - 2

Хангарьд vs Улаанбаатар

1 - 1

Эрчим vs Ховд

5 - 3

Дэрэн vs Азарга